new15new14

อาจารย์ลลิดา  ภคเมธาวี  และ อาจารย์พรรณวดี  ขำจริง

เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ ราชภัฏโคราช จัดงานครบรอบ 3 ทศวรรษ แห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน

ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม

สื่อมัลติมีเดีย