new2

อาจารย์วัลลภา  อินทรงค์ และ อาจารย์พรรณวดี  ขำจริง

เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

HERP CONGRESS V  

“รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล”

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ สกอ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

 

 

สื่อมัลติมีเดีย