new7

 

new8

อาจารย์พรรณวดี  ขำจริง และ อาจารย์ลลิดา  ภคเมธาวี

เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2)
หัวข้อเรื่อง "การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร : Research for Foodinnopolis."
วันที่ 24 พฤศจิกายนร พ.ศ. 2560
ณ. อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สื่อมัลติมีเดีย