P 20170928 133704

 

อาจารย์สมพร  รุจิกิตติอังศุธร

เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

สื่อมัลติมีเดีย