ปี2559

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์ของนักศึกษา โดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคม

ศึกษาความรู้ความเข้าใจในค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยเล่านิทานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย)

การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง (บางส่วน)

แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ต

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาฯ

 

 

ปี2560

Effect of Social Studies Instruction Using Case Study Method on Democracy Concepts and Critical Thinking Abilities of Secondary School Students

ความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประกันในการชำระหนี้ ศึกษากรณีครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องต้นกล้าจราจรโดยกระบวนการจำลองสถานการณ์ที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย

ศึกษาลักษณะจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดที่สร้างก่อน พ.ศ. 2475 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง

การศึกษากับการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย

 

ปี2561

การพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

สื่อมัลติมีเดีย