ปี2556

การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาศีล 5 โดยใช้กิจกรรม BBL กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ครรชิต สังวาลย์ และภัราวดี ลุ้งใหญ่ ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ความตระหนักต่อการอนุรักษณ์ป่าชายเลนคลองมุดง ชุมชนบ้านบ่อแร่ จังหวัดภูเก็ต

ความรู้ความเข้าใจในวิธีการทางประวัติศาสตร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ความสุขในการทำงานของครูในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

ณัฐพล ยอดโมรา และ สุนทรี สุดจิตร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา หลักฐานทางประวัติศาสตร์พัฒนาการเมืองภูเก็ต พ.ศ. 2238-2476

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจการขายออนไลน์ (facebook)

เนติพงค์ หลงหา และ ลลิดา ภคเมธาวี พัฒนาการกลุ่มตระกูลชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2500-พ.ศ. 2550

เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการสำหรับของเด็กปฐมวัยระหว่างชายหญิงในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบการกัดเซาะแนวชายฝั่งทะเลที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน กรณีศึกษา บริเวณหาดราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

พันธกานต์ รองพล และ ชัญญานุช เอียดมาก ศึกษาแนวทางการอนุรักษณ์ประเภรณีไหว้เทวดาของชาวไทยเลื้อสายจีน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พื้นที่การทำเหมืองแร่ดีบุก พ.ศ. 2436-2538 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ศึกษาความพึงพอใจการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว กรณีศึกษา บ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศึกษาความรอบรู้เกี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์โฟมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะภูเก็ต

ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตเทศบาลตำบลรัษฏา จังหวัดภูเก็ต

ศึกษาแนวทางการอนุรักษณ์รองเง็ง กรณีศึกษา หมู่บ้านแหมตุ๊กแก ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ประเภณีลอยเรือ หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ผ้าบาติกแบบลายเขียน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภููเก็ต

ศึกษาลักษณะความเชื่อการตั้งศาลพระภูมิของประชาชนในเขตเทศบาลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อุปสงค์การบริโภคอาหารภายในมหาวิทยาลัยและอาหารภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ตามทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต


ปี2559

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบาย “เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จังหวัดภูเก็ต

ทัศนคติความเชื่อเรื่องกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการทำงาน Part Time ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ฃะลอวิกฤตอุทกภัย โดยกระบวนการเรียนรู้สเต็มศึกษา

แรงจูงใจในการเข้าวัดของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต

 

ปี2561

ลักษณะแหล่งท่องเที่ยวและพิกัดตำแหน่งในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ฯ 

ผลการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอนแบบ-Brainstorming

สื่อมัลติมีเดีย