1.  ปรัชญา  ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1  ปรัชญา

การพัฒนาครูสังคมศึกษา  เพื่อเสริมสร้างเยาวชนไทย ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

1.2 ความสำคัญ

         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มุ่งผลิตครูสังคมศึกษาที่มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความภาคภูมิใจและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย และมีความพร้อมในการนำองค์ความรู้ไปบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นหลักสูตรผลิตครูเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดีของชาติ นอกจากนี้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้จัดสาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่มสาระซึ่งกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระกระทรวงศึกษาธิการ (2551)  ดังนั้นจะต้องมีหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตในการตอบสนองให้บรรลุเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาไทย

1.3   วัตถุประสงค์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะดังนี้

 1.3.1 มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในศาสตร์ของสังคมศึกษา

 1.3.2มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  พร้อมทั้งสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1.3.3มีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้นแบบพลเมืองดีให้กับนักเรียนและมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก