การผลิตบัณฑิตครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ตามหลักสูตร 4 ปี ของวิทยาลัยครูภูเก็ต เริ่มดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2522 จากนั้นสถานะของวิทยาลัยครูภูเก็ตได้ปรับโครงสร้างตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ พ.ศ. 2538 มีสถานะเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ต ดังนั้นคณะวิชาต่าง ๆ ในวิทยาลัยครูภูเก็ต ซึ่งร่วมกันผลิตบัณฑิตครุศาสตร์จึงปรับเข้าสู่ความเป็นคณะอย่างสมบูรณ์ โดยแต่ละคณะต่างก็มีหลักสูตรผลิตบัณฑิตสาขาต่าง ๆ ในศาสตร์ของตน กล่าวคือ คณะครุศาสตร์รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เป็นต้น

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการปฏิรูปการศึกษา รวมถึงการปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูจากเดิม 4 ปี เป็น 5 ปี ดังนั้นในปีการศึกษา 2547 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ปรับหลักสูตรผลิตครูมาเป็นหลักสูตร 5 ปี รุ่นแรกในปีการศึกษา 2547 ทั้งนี้หลักสูตรที่ใช้สอน
เป็นหลักสูตรกลางที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาเป็นแกนนำระดมสรรพกำลังมาช่วยกันพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก (2547) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปิดสอน 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศิลปกรรม(ดนตรี) และสาขาวิชาศิลปกรรม (นาฏศิลป์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2547 ใช้เปิดรับนักศึกษาได้ 2 รุ่น จึงปรับให้แต่ละมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรของตนเอง ซึ่งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เป็นหลักสูตรแรกของครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ในระหว่างการเปิดสอนนักศึกษารุ่น พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยอธิการบดีร่วมกับคณบดีคณะครุศาสตร์เห็นพ้องให้ย้ายนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาทุกสาขาวิชาที่กระจายอยู่ตามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มาสังกัดคณะครุศาสตร์ เพื่อให้คณะครุศาสตร์ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตครุศาสตร์ได้เต็มที่และสมบูรณ์

เมื่อสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ขึ้นในระหว่างปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาสังคมศึกษา จึงได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยใช้กับนักศึกษารุ่น ส.54 ถัดมาในปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม เป็นหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาหลักสูตรนี้จำนวน 5 รุ่น คือ ส.55 ส.56 ส.57 ส.58 และส.59 ซึ่งในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ดำเนินการมาครบระยะเวลา 5 ปี ที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปีการศึกษา 2560 คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป